ТРУДЫ ИГИ КБНЦ РАН 2020 г.
    СЛОВАРИ

    Адыгэбзэ синонимхэм я псалъалъэ / ЩIэныгъэ ред. Дзыгъуанэ Р.Хь. – Налшык: «Принт Центр» тхылъ тедзапIэ, 2020. – Н. 942.
    ISBN 978-5-907150-56-0

    Мы тхылъыр адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ нэхъ ин дыдэу япэу дунейм къытохьэ. Псалъалъэм синонимэгъу щызэхуэхъу псалъэ гупым я мыхьэнэ щхьэхуэхэр, ахэр зэрызэщхьэщыкI лъэныкъуэхэр щыгъэнэхуащ, ахэр нэрылъагъу зыщI щапхъэхэр адыгэ тхакIуэхэм я тхыгъэхэм, IуэрыIуатэм, псалъэжьхэм къахэхахэр ядэщIыгъущ. Псалъалъэр зэхэзылъхьахэр мэгугъэ мы тхылъыр щIэныгъэрылажьэхэм ямызакъуэу анэдэлъхубзэр фIыуэ зылъагъу дэтхэнэми къыхуэщхьэпэну.

    Яндекс.Метрика